Intelligentietests


Met een intelligentieonderzoek wordt het cognitief functioneren van een kind gemeten. Algemene intelligentie wordt gezien als het vermogen om doelbewust te handelen, rationeel te denken en effectief met de omgeving om te kunnen gaan. Een intelligentietest is genormeerd: de resultaten van het kind worden vergeleken met die van een grote onderzoeksgroep van kinderen van dezelfde leeftijd. En gestandaardiseerd: er zijn strikte regels voor de afname, zodat iedereen de test in vergelijkbare omstandigheden maakt.

Een intelligentietest wordt individueel afgenomen en bestaat uit diverse vragen en opdrachten, welke verschillende aspecten van intelligentie meten. De resultaten geven een beeld van de sterke kanten van uw kind en met welke vaardigheden uw kind meer moeite heeft. De observaties tijdens het onderzoek geven aanvullende informatie over onder andere contactlegging, taalgebruik, manier van denken, werkhouding, concentratie en omgaan met falen.

Ik maak gebruik van de volgende intelligentietests:

WISC-V-NL

De Wechsler Intelligence Scales for Children is de meest gebruikte intelligentietest in Nederland en vele andere landen. Het is een test voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar. De WISC-V bestaat uit veertien subtests, waarvan de zeven primaire subtests een indruk geven van de algemene intelligentie. In de meeste gevallen neem ik vanaf tien subtests af. Zo wordt er ook inzicht verkregen over het intelligentieprofiel van het kind en in het functioneren op de gebieden Verbaal begrip, Visueel ruimtelijk, Fluïd redeneren, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid.
De WISC-V is sinds 2018 in Nederland in gebruik en vervangt de verouderde WISC-III. De WISC-V kent een andere opbouw en theoretische onderbouwing (CHC-model): deze meet niet alleen ‘gekristalliseerde intelligentie’ wat sterk cultuurgebonden is, maar ook ‘Vloeiende intelligentie’, het vermogen om flexibel te denken en redeneren in nieuwe situaties.
De WISC-V discrimineert beter in de hogere intelligentierange. Waar de tot nu gebruikte Nederlandse tests meten tot een IQ-score van 145, meet de WISC-V tot een IQ-score van 160 en kunnen er dus preciezere uitspraken worden gedaan.

WPPSI-III-NL
De kleuterversie van de WISC is de Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence. Deze test is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar. Er is dus een overlap in leeftijdsbereik met de WISC: bij 6- en 7-jarige kinderen bij wie een voorsprong wordt vermoed, kies ik over het algemeen voor afname van de WISC-V.
De WPPSI-III-NL bestaat uit veertien subtests, waarvan de zeven primaire subtests een indruk geven van de algemene intelligentie. In de meeste gevallen neem ik vanaf tien subtests af. Zo wordt er ook inzicht verkregen over het intelligentieprofiel van het kind en in het functioneren op de gebieden Verbaal functioneren, Performaal Functioneren, Verwerkingssnelheid en Algemene Taalindex.
Voor kinderen van 2½ tot 4 jaar is een verkorte afname van de WPPSI mogelijk, bestaande uit vijf subtests. Bij deze leeftijdsgroep vind ik het belangrijk om samen af te wegen of intelligentieonderzoek al nodig of wenselijk is. Peuters zijn nog sterk in ontwikkeling en de resultaten hierdoor nog sterker een momentopname.

RAKIT-2
De Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentietest is een intelligentietest geschikt voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar (mits nog op de basisschool). De RAKIT-2 bestaat uit 12 subtests. Naast de algemene intelligentie wordt er ook inzicht verkregen in het functioneren op de gebieden perceptuele redeneerfactor, verbale leerfactor, ruimtelijk oriëntatie factor en verbale vlotheidsfactor.
Evenals de WISC-V is de RAKIT-2 gebaseerd op het CHC-model. De RAKIT-2 kent in vergelijking met de WISC-V een meer geleidelijke opbouw, omdat deze ook geschikt is gemaakt voor kinderen met een juist lagere intelligentie.


Kwaliteit
De tests die ik gebruik meten alle drie algemene intelligentie en zijn genormeerd door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN). Dit betekent dat ze voldoen aan kwaliteitseisen en als betrouwbaar en valide zijn beoordeeld.
N.B. De beoordeling van de WISC-V is momenteel nog in behandeling.

Testkeuze
Tijdens het intakegesprek kunnen we overleggen welke test het beste bij uw kind lijkt aan te sluiten, waarbij ik er voor de uiteindelijke testkeuze vanuit ga dat u vertrouwt op mijn expertise. De keuzemogelijkheid is prettig in het geval van een herhalingsmeting of second opinion.