Waarom

Wanneer kiest u voor een begaafdheidsonderzoek bij uw kind
Wanneer u een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafdheid bij uw kind vermoedt, is het belangrijk dat uw kind lekker in zijn vel zit, voldoende sociale aansluiting heeft en op school een passend aanbod krijgt. Ook met het oog op de toekomst. Want misschien spelen er nu geen problemen, maar fietst uw kind wel erg makkelijk door de lesstof heen. Als een kind eraan gewend raakt om weinig inspanning te hoeven leveren om tot goede prestaties te komen, dan kun je erop wachten dat hij of zij zichzelf vroeg of laat een keer tegenkomt, wanneer dingen niet meer ‘vanzelf’ gaan. Bovendien nemen (hoog)begaafde kinderen de wereld om hen heen vaak extra intens waar en denken ze verder over dingen na. Het is dan ook belangrijk dat uw kind gezien wordt en hierin goed wordt begeleid.

Signalen
Gelukkig is er steeds meer kennis over hoogbegaafdheid en zijn er goede signaleringsinstrumenten voorhanden. Echter dit is niet altijd voldoende en niet alle hoogbegaafde kinderen worden als zodanig herkend. Voor kinderen is het belangrijk om zich geaccepteerd te voelen in de groep, en daarom gebeurt het vaak dat ze hun gedrag onbewust gaan aanpassen aan dat van leeftijdsgenootjes. Dit proces van aanpassen vindt soms al plaats binnen de eerste paar weken op de basisschool. Om niet op te vallen, door een gebrek aan uitdaging, door afnemende motivatie, gebeurt het ook dat kinderen gaan onderpresteren. Hun schoolresultaten zijn dan lager dan wat ze eigenlijk zouden kunnen, of bij ernstig onderpresteren zelfs lager dan die van de rest van de klas. Sommige kinderen ontwikkelen zelfs psychische of lichamelijke klachten doordat ze zich niet begrepen of niet gelukkig voelen. Dit alles maakt het er niet eenvoudiger op om deze kinderen te signaleren.

Duidelijkheid
Herkent u dit aanpassingsgedrag of onderpresteren bij uw kind; lijkt uw kind zich te vervelen; is uw kind erg veranderd sinds het naar school gaat; lijkt het alsof de leerkracht het over een ander kind heeft dan het kind dat u thuis kent; spelen er bepaalde klachten die verband kunnen houden met (hoog)begaafdheid? Dan kan een begaafdheidsonderzoek meer duidelijkheid geven. Ook wanneer er gedacht wordt aan onderwijsaanpassingen zoals een groep versnellen, kan een objectief onderzoek deze beslissing onderbouwen. Ook zijn er de laatste jaren steeds meer speciale klassen gekomen voor hoogbegaafde leerlingen. Bij aanmelding hiervoor wordt over het algemeen om een onderzoeksrapport gevraagd.

Keuze voor de onderzoeker
In principe is iedere afgestudeerde psycholoog of orthopedagoog bevoegd om een intelligentietest af te nemen. Bij vermoedens van een ontwikkelingsvoorsprong, is het echter aan te raden om te kiezen voor iemand die gespecialiseerd is in hoogbegaafdheid. Zeker kinderen die wat gevoeliger zijn, of bij wie sprake lijkt te zijn van onderpresteren, vragen om een specifieke benadering. Ook zal iemand met kennis van hoogbegaafdheid bepaalde kenmerken en gedragingen beter kunnen plaatsen en gerichter advies kunnen geven. Visies en werkwijzen van psychologen en orthopedagogen kunnen onderling van elkaar verschillen. Neemt u gerust contact op om na te gaan of mijn werkwijze u aanspreekt.